Wat is As One To Zero?

Vorig jaar maakten we dit doel bekend tijdens de Klimaattop in Glasgow. In 2035 hebben we de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul gebracht. Neutraal zijn in onze uitstoot betekent meer dan zelf klimaatneutraal zijn. As One To Zero gaat namelijk over de hele keten. Het streven is dus om met alle investeringen, beleggingen en leningen (waaronder hypotheken) netto nul uitstoot te bereiken. Dat we dit doel tijdens de top bekend maakten is geen toeval. Het wordt steeds duidelijker dat we nu in actie moeten komen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Iedere ondernemer die Triodos Bank met jouw spaar- of beleggingsgeld financiert is al langs de duurzame meetlat gelegd. Wat maakt dit plan dan zo ambitieus?

Alle initiatieven die Triodos Bank financiert spelen een belangrijke maatschappelijke rol - in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, landbouw en cultuur. Maar dat betekent nog niet dat ze klimaatneutraal zijn. Deze initiatieven huizen lang niet altijd in duurzame gebouwen. En van de landbouw weten we dat het ook CO2 uitstoot. Ook bij de particuliere hypotheken is de opgave groot.

As One To Zero gaat over de hele keten: het streven is om met alle investeringen, beleggingen, leningen en hypotheken netto nul uitstoot te bereiken

Triodos Bank maakt het aantrekkelijk om het huis te verduurzamen met onder meer natuurlijke en herbruikbare materialen, maar in bestaande bouw is dat niet altijd makkelijk. We gaan die uitdaging wel aan, want stel dat we zeggen: we financieren alleen duurzame huizen die niks uitstoten? Dan kun je geen impact meer maken door huiseigenaren te bewegen hun huis te verduurzamen. We willen juist die huiseigenaren met label G huizen en cultureel ondernemers met oude panden helpen hun panden te verduurzamen. En voor boeren geldt dat we met ons omschakelkrediet ook de boer helpen die nog niet biologisch is, maar dat wel wil zijn. Met al deze klanten gaan we samen naar nul.

Het gaat dus om netto nul uitstoot. Hoe werkt dat precies?

Het is praktisch onmogelijk om niets meer uit te stoten, dus moet je een deel compenseren. Dat is wel de laatste stap. We compenseren alleen de uitstoot die we echt niet kunnen vermijden. Triodos gaat compenseren door natuur te herstellen en aan te planten. Bomen en planten die groeien halen CO2 uit de lucht en slaan het op. Daarom zullen er de komende jaren steeds meer projecten worden gefinancierd die zorgen voor natuurherstel en bosbouw.

Snowchange maakt verwoeste veengebieden opnieuw drassig zodat natuur en biodiversiteit herstelt.
SnowChange is een mooi voorbeeld van natuurherstel. Ze maken verwoeste veengebieden opnieuw drassig zodat natuur en biodiversiteit herstelt. Hierdoor kan het gebied weer koolstof opnemen.

SnowChange in Finland bijvoorbeeld, een organisatie die verwoeste veengebieden opnieuw drassig maakt omdat zo de natuur en biodiversiteit hersteld wordt en ze een enorme koolstofopslagcapaciteit hebben. Of de Waldklima Standard in Duitsland, die certificaten uitgeeft voor herbebossing en het daarmee voor boseigenaren financieel haalbaar maakt om hier in te investeren. De natuur biedt een fantastische oplossing voor de klimaatproblemen waar we nu zo duidelijk mee worstelen. Het is dus onze doelstelling om natuur te beschermen en te herstellen, altijd in samenwerking met lokale gemeenschappen. Hiermee bereik je twee doelstellingen tegelijkertijd; de opslag van CO2 en het herstel van de natuurlijke omgeving.

Hoe meet de bank dit allemaal?

Triodos Bank heeft aan de basis gestaan van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), om een gezamenlijke standaard te ontwikkelen voor het meten van emissies in de financiële wereld. Begin volgend jaar leggen we deze plannen voor klimaatneutraliteit voor aan het Science Based Targets Initiative (SBTi). Die organisatie beoordeelt of de plannen ook echt toereikend zijn om netto nul emissies te behalen.  De vermeden emissies, die niet uitgestoten worden omdat we in hernieuwbare energie investeren, tellen overigens niet mee in dit model.

De urgentie is hoog, deze plannen kunnen niet worden uitgesteld!

Hoe realistisch is onze klimaatambitie?

Triodos Bank gaat niet voor de makkelijke weg, vergeleken met klimaatambities van andere organisaties is het streven naar netto nul in 2035 een uitdaging. Maar de urgentie is hoog, deze plannen kunnen niet worden uitgesteld! Daarbij zal Triodos Bank mindere duurzame investeringen niet laten vallen alleen om het eigen doel te behalen. Daarmee zouden we de problemen alleen doorschuiven naar een ander. Wat we wel gaan doen: alle huidig en toekomstige ondernemers en projecten die we financieren betrekken bij deze ambities. Samen gaan we pionieren en naar oplossingen zoeken om de klimaatverandering een halt toe te roepen.