Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten

Achtergrond

Zeven vragen over rijkdom

Maakt geld gelukkig?

Maakt geld gelukkig?

Wie is rijk en wie is arm? Op het eerste gezicht een eenvoudige vraag. Toch is het begrip ‘rijkdom’ gecompliceerd en veelkleurig. Niet iedereen met veel geld voelt zich rijk. Kun je rijkdom meten? En voel je je beter als je vooral aan jezelf denkt, of maakt geld weggeven juist gelukkig? In zeven vragen onderzoeken we wat rijkdom nu eigenlijk is. Want het gaat om meer dan geld alleen.

Zeven vragen over rijkdom:

Wat is rijkdom, en wanneer ben je rijk?
Hoe kun je rijkdom meten?
Is er een verband tussen rijkdom en geluk?
Maakt geld uitgeven gelukkig, en hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn?
Wat is het belang van geld, en hoeveel rijke en arme mensen zijn er?
Wat is de wereldwijde verdeling van rijkdom? En hoe is die verdeling ontstaan?
Hoe denken we over rijkdom en inkomen?

Wat is rijkdom, en wanneer ben je rijk?

rijkdom kernvragen

HOE WORD JE SCHATHEMELTJERIJK? Schathemeltjerijk worden: het is iets waar iedereen wel eens over nadenkt. Maar hoe word je het? En wanneer ben je het? Gaat het om hoeveel geld je hebt? Of wat je ermee doet? In onze campagne vragen we mensen over de hele wereld wat rijkdom voor ze betekent. Waaronder een wetenschapper, een boer, een stamoudste. Ontdek hun inspirerende inzichten en de positieve impact van je keuzes als consument, ondernemer en mens. Want rijkdom gaat over meer dan geld alleen. Kijk maar op www.triodos.nl/schathemeltjerijk

Rijkdom is relatief. Wat voor de ene mens of in de ene cultuur van waarde is, is dat voor anderen niet. In een kapitalistische samenleving als de onze wordt ‘rijkdom’ al snel vertaald naar materieel of geldelijk bezit. Van Dale definieert ‘rijkdommen’ niet voor niets als geld, goed, schatten en goederen die de mens van nut zijn. In sommige culturen wordt individuele en materiële rijkdom minder gewaardeerd dan in het Westen. De San of Bosjesmannen – een volk in zuidelijk Afrika – hecht traditioneel geen waarde aan persoonlijk bezit. Alles wat men heeft, wordt gedeeld met de gemeenschap. Leven in een gemeenschap wordt in veel culturen gezien als een groot goed. Je bent rijk als je je verbonden weet met anderen. Materiële rijkdom wordt in religies en in levensbeschouwelijke tradities vaak als obstakel gezien voor innerlijke rijkdom en ontwikkeling. In De Bijbel (Matteüs 19) zegt Jezus dat, wie volmaakt wil zijn, zijn eigendommen moet verkopen en ze aan de armen moet schenken. Dan zul je “een schat in de hemelen hebben.” En in het klassieke Chinese geschrift Daodejing schrijft Lao Zi een aantal eeuwen voor onze jaartelling: “De wijze pot niets op, hoe meer hij voor anderen doet hoe meer hij bezit, hoe meer hij aan de ander geeft hoe rijker hij wordt.”

Hoe kun je rijkdom meten?

Immateriële rijkdom is niet te meten, maar geldelijke rijkdom uiteraard wel. Om rijkdom op nationale schaal te meten, wordt veelal het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking gebruikt. De mondiale verdeling daarvan is bijzonder scheef. Uitzonderingen daargelaten, laat de wereldkaart met het bruto nationaal product per hoofd zien dat de VS, Scandinavië en veel landen in noordwest Europa hoog scoren. Zuidelijk Europese landen, Latijns-Amerika en veel vroegere communistische of socialistische landen volgen. De rij wordt gesloten door landen in Afrika en Azië. Verzekeraar Allianz publiceerde dit najaar het jaarlijkse Global Wealth Report: een meting van vermogen en schuld van huishoudens wereldwijd. Uit het rapport blijkt dat voor het eerst de grens van 100 biljoen euro aan netto financiële activa van huishoudens werd doorbroken. Alle huishoudens bezitten gezamenlijk het astronomische bedrag van 136.000.000.000.000 (ofwel 136 biljoen) euro. Het gaat hier om netto

rijkdom kernvragen

TOP TIEN RIJKSTE LANDEN (IN EUR) Verzekeraar Allianz publiceerde najaar 2015 het jaarlijkse Global Wealth Report: een analyse van vermogen en schuld van huishoudens wereldwijd. In de top-20 van rijkste landen staat Nederland op de zesde plaats voor wat betreft netto financiële activa per hoofd van de bevolking (EUR 78.060): een stijging van twee plaatsen ten opzichte van 2000. Een verklaring voor de sprong van Nederland zou kunnen liggen in het uitstekende pensioenstelsel, aldus het rapport. (bron: www.allianz.nl/globalwealth)

bezit: dus bruto bezit minus schulden. Er werden grote regionale verschillen gemeten in de groei van particuliere bezittingen. De grootste stijger in 2014 was Azië. In Latijns-Amerika en Oost-Europa, twee andere opkomende regio’s in de wereld, waren de ontwikkelingen gematigder. De eurozone kende in 2014 voor het eerst sinds de financiële crisis een grotere groei van particulier vermogen dan Noord-Amerika. Als het gaat om particulier bezit, is Nederland het op vijf na rijkste land ter wereld: het gemiddelde netto bezit per hoofd van de bevolking is 78 duizend euro.

Lees hoe het Fonds Cultuur+Financiering bijdraagt aan een verrijking van het culturele aanbod>

Is er een verband tussen rijkdom en geluk?

Geldelijke en materiële rijkdom kan de mens vrijheid geven, en daarmee zijn geluk en welbevinden positief beïnvloeden. Maar bezit kan de mens ook ketenen. In die zin geldt de klassieke vraag: bezit jij je spullen, of bezitten je spullen jou? Bezit kan een valkuil zijn. Je kunt er door beheerst worden, verkrampt raken en bang worden het te verliezen. De Britse denktank The New Economics Foundation (NEF) ontwikkelde de Happy Planet Index. De index wordt bepaald door de levensverwachting en het gevoel van welbevinden af te zetten tegen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door een land. Costa Rica, Vietnam en Colombia staan bovenaan de index. Deze landen hebben een relatief hoge levensverwachting en de bevolking is gemiddeld genomen tevreden met het leven. Maar het belangrijkste is dat de drie landen deze ‘prestatie’ op een koopje leveren: door hun relatief lage consumptieniveau verbruiken ze weinig natuurlijke hulpbronnen. Nederland (plaats 55) en andere westerse landen staan veel lager op de ranglijst. De levensverwachting en het gevoel van welbevinden zijn weliswaar hoog, het forse consumptieniveau van deze landen trekt een flinke wissel op de aarde, onder meer in de vorm van een hoge CO2-uitstoot.

Lees ook de column van prof. dr. Irene van Staveren: ‘Meer geld, meer geluk?’>

Maakt geld uitgeven gelukkig, en hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn?

rijkdom kernvragen

GEVOEL VAN WELBEVINDEN ONDER DE BEVOLKING (TOP 7 VAN 36 LANDEN)
1. Denemarken
2. IJsland
3. Zwitserland
4. Noorwegen
5. Israël
6. Finland
7. Nederland
Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) ontwikkelde een index voor het geluksgevoel, deels gebaseerd op materiële rijkdom. Deze ‘Better Life Index’ is berekend op basis van 11 factoren, waaronder inkomen, kwaliteit van het onderwijs, en het gevoel van (on)veiligheid onder de bevolking. Niet verrassend: Nederland presteert goed op de index. Zo staat ons land als het gaat om het gevoel van welbevinden op de zevende plaats, na onder meer Denemarken. De OECD geeft een paar interessante kanttekeningen. Zo kent ons land een groot verschil tussen rijk en arm: de rijkste 20% van de bevolking verdient ruim viermaal zoveel als de armste 20%. (bron: www.oecdbetterlifeindex.org)

Het cliché zegt dat geld niet gelukkig maakt. Maar dat klopt niet, zegt Michael Norton, professor aan de Harvard Business School. Norton doet wereldwijd onderzoek naar de relatie tussen het geluksgevoel van mensen en de manier waarop ze hun geld uitgeven. Wat blijkt? Wie zijn geld voor een deel aan anderen besteedt of weggeeft, wordt daar gelukkiger van. Geven aan een goed doel of je geld besteden aan een gezamenlijke activiteit met vrienden, leidt tot betekenis en zingeving. En dat beïnvloedt het levensgeluk. Norton: “If you think that money can’t buy you happiness, you are not spending it right.” De Universiteit van Princeton in de VS deed onderzoek naar de relatie tussen de hoogte van het salaris dat mensen krijgen, en hun gevoel van welbevinden. Daaruit blijkt dat het gevoel van welbevinden gemiddeld genomen stijgt met het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe gelukkiger mensen worden. Maar vanaf een jaarsalaris van 75.000 dollar verandert dat. Mensen in de VS die meer dan dat bedrag verdienen, zijn gemiddeld genomen niet gelukkiger dan mensen met precies dat bedrag.

Bekijk hier de TEDTalk van Michael Norton>

Wat is het belang van geld, en hoeveel rijke en arme mensen zijn er?

Het belang van rijkdom en bezit: het is een kwestie van perspectief. Een paar euro of dollar is voor de meeste mensen in westerse landen niet veel, voor mensen die leven in extreme armoede kan het letterlijk van levensbelang zijn. Er zijn wereldwijd veel mensen die onder de armoedegrens leven. De Verenigde Naties hanteren een armoedegrens van 1,25 dollar per persoon per dag. Volgens recente prognoses is tussen 1990 en 2015 het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft, gedaald van 36 naar 14% (bron: OneWorld). Ook het absolute aantal mensen in extreme armoede daalde: van bijna 2 miljard in 1990 naar een geschatte 836 miljoen in 2015. In Nederland hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een andere armoedegrens: de zogenaamd lage-inkomensgrens. Voor een alleenstaande is die grens vastgesteld op ruim 1.000 euro per maand, voor een gezin met kinderen gelden wat hogere grensbedragen. In 2013 (meest recente cijfers) vielen 726 duizend huishoudens (ruim 10% van alle huishoudens) onder de lage-inkomensgrens. In totaal moesten ruim 1,4 miljoen mensen in 2013 rondkomen van een laag inkomen. Het aantal huishoudens met een laag inkomen nam ten opzichte van 2012 toe met 70.000.

Lees hoe ondernemers in Tadzjikistan met een microkrediet een betere en rijkere toekomst kunnen vormgeven>

Wat is de wereldwijde verdeling van rijkdom? En hoe is die verdeling ontstaan?

De 85 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel geld als de 3,5 miljard armste mensen van de wereldbevolking. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Ook de verschillen in rijkdom tussen landen zijn enorm. Als het gaat om het percentage van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft, heeft de wereld de afgelopen 200 jaar grote stappen vooruit gezet. Dat blijkt uit cijfers gepresenteerd door de Zweedse hoogleraar Hans Rosling. In 1800 leefde 85% van de wereldbevolking op een inkomen van omgerekend 1,25 dollar per dag. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 10 tot 15%. Interessant is hoe de verdeling van rijkdom in de wereld is ontstaan. Welke factoren bepalen of een land welvarend is, en hoe komt het dat sommige landen en regio’s zich maar niet aan de armoede weten te ontworstelen? Oud-Harvardhoogleraar David Landes publiceerde er een lijvig boek over: Arm en Rijk – waarom sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm. Volgens Landes spelen geografische factoren mee bij de verklaring waarom sommige landen zich al vroeg in de wereldgeschiedenis in materiële zin ontwikkelden. Denk aan de beschikbaarheid van grondstoffen en vruchtbare bodem, en de aanwezigheid van een gematigd klimaat met regelmatige neerslag en beperkte temperatuurschommelingen. Een gematigd klimaat is gunstig voor de landbouw en bevordert een betrouwbare voedselproductie. Bovendien komen ernstige ziektes en plagen onder de bevolking minder snel voor dan onder (tropische) zeer warme en vochtige condities. Maar volgens Landes is de doorslaggevende factor voor de vraag of een land rijk wordt, de houding van de bevolking ten opzichte van innovatie en vernieuwing.


Hoe denken we over rijkdom en inkomen?

Cijfers over bezit en inkomen van topmensen in het bedrijfsleven, de financiële sector en de publieke sector, zorgen in Nederland en andere landen steevast voor publieke verontwaardiging. Toch is het woord ‘topinkomen’ nogal relatief. Zo liggen de inkomens van topmensen van Amerikaanse bedrijven doorgaans vele malen hoger dan die van Nederlandse bedrijven. Blijkbaar zijn rijkdom en een hoog inkomen in sommige landen en culturen meer geaccepteerd dan in anderen.
Volgens berekeningen van het blad Crain’s New York Business verdient de topman van private-equitybeheerder Blackstone dit jaar een inkomen van meer dan 1 miljard dollar. Een nieuw record, aldus het blad: nog nooit heeft een topman zoveel verdiend. Het loon van de meestverdienende topman van het Nederlandse bedrijfsleven steekt daar schamel tegen af. Volgens onderzoek van de Volkskrant verdiende de baas van het Brits-Nederlandse Shell in 2014 ‘slechts’ 24,2 miljoen euro. Een bedrag dat voor een groot deel bestond uit een eenmalige pensioenstorting.
De financiële crisis heeft tot nogal wat protest geleid over de salarissen en bonussen in de financiële sector. Toch is er de afgelopen jaren op dat vlak nog maar weinig veranderd. Dat zegt journalist Joris Luyendijk. Hij dompelde zich voor zijn boek Dit kan niet waar zijn twee jaar lang onder in het hart van de financiële sector: de City in Londen. “Ook in de City van vandaag geldt: degene met de hoogste bonus is de gaafste gast”, zegt Luyendijk. “Er is een sterke gerichtheid op het maximaliseren van financieel rendement op korte termijn. Dat leidt ertoe dat mensen grote risico’s nemen. Zo wordt het voortbestaan van hun eigen bank bedreigd, net als de stabiliteit van de financiële sector en de economie.”

Lees hier ons interview met Joris Luijendijk>

Tekst: Philip van Nierop en Tobias Reijngoud

Meer lezen

Benieuwd naar onze andere verhalen met het thema rijkdom? Kijk hier voor een overzicht van alle artikelen met dit thema.

Wat vind je van "Zeven vragen over rijkdom"?

Laat een reactie achter

Vul uw naam in